Klistrad tråd

Uppföranderegler & riktlinjer för 3Community

 • 14 March 2018
 • 0 svar
 • 820 visningar

Användarnivå 3

Uppföranderegler & riktlinjer för 3Community


Vi vill att alla ska njuta av 3Community, kom ihåg att detta är ett öppet forum för alla. För att communityt ska vara en så säker och trygg plats som möjligt så har vi några punkter och riktlinjer som vi ber alla våra medlemmar att förhålla sig till.
 

Tänk på:

 • Innan du skapar ett inlägg, se efter om ämnet redan kommit upp tidigare.Vi vill undvika dubbla ämnen.
 • Uppför dig alltid på ett vänligt och respektfullt sätt, i linje med vår uppförandepolicy
 • Posta inte varsomhelst, försök att skriva ditt inlägg i det relevanta forumet. Det gör att informationen blir mycket enklare att hitta för alla andra.
 • Tänk på vad du skriver, kom ihåg att det du skickar kommer att vara tillgängligt för hela forumet.
 • För din egna säkerhet, kom ihåg att du aldrig ska lägga någon personlig information i dina inlägg. Det inkluderar saker som ditt telefonnummer, personnummer eller din plats. 
 • Använd inte någon Tre-logotyp eller varumärkesnamn som din avatar eller användarnamn eller försök på annat sätt att efterlikna en Tre-anställd eller moderator när du skriver något i forumet.


Vi ber dig att inte skriva något som är:

 • Skadelidande, kränkande eller förtalande
 • Missvisande, bedrägligt eller strider mot lagar eller regler (inklusive andras immateriella rättigheter)
 • Innehåller personuppgifter
 • Främjar andra webbplatser och karaktäriseras som reklam eller spam
 • Annars olämpligt

 

Om något av den här typen inlägg postas på sidan kan vi blockera de personer som skickar dem eller redigera/radera specifika inlägg.


Rapportering olämpligt innehåll

Snälla hjälp oss att hålla 3Community en vänlig miljö genom att rapportera olämplig aktivitet eller inlägg i forumet. Rapportering av olämpligt innehåll kan enkelt rapporteras med hjälp av flagg-alternativet längst ner på varje inlägg.

 

fb9dd4e8-94e1-42b2-b0e0-1feed2ebb3fc.png


 

Code of Conduct & Guidelines for 3Community

 

We want everyone to enjoy 3Community, remember that this is an open forum for everyone. In order for the community to be as safe and secure as possible, we have some guidelines that we ask all our members to relate to.


Think of:

 • Before creating a post, check if the topic has already been listed before. We want to avoid duplicate topics.
 • Always act in a friendly and respectful manner, in line with our behavioral policy
 • Do not post anywhere, try to post your post in the relevant forum. This makes the information much easier to find for everyone else.
 • Think about what you're writing, remember that what you send will be available to the entire forum.
 • For your own safety, keep in mind that you will never add any personal information to your posts. That includes things like your phone number, social security number, or your location.
 • Do not use any Tre logo or brand name as your avatar or username or try to emulate a Tre employee or moderator as you type something in the forum.


We ask you not to write anything that is:

 • Offensive or defaming
 • Misleading, fraudulent or contrary to laws or regulations (including others' intellectual property rights)
 • Contains personal information
 • Promotes other websites and is characterized as advertising or spam
 • Otherwise inappropriate


If any of this type of post is posted on the page, we can block the people who send them or edit / delete specific posts.


Det här ämnet är stängt för kommentarer